Results of the 2019 Bharathanatyam Competition

The results of the 2019 Bharathanatyam competition are below. Congratulations to all the winners!

Invocation
Prize Winners
Special Mention Isha Jiju, Medha Anantuni, Sahana Ramkumar
3rd Place Samyutha Polaconda
2nd Place Shreeya Suriyanarayanan
1st Place Shapthi Satheeshwaran
Subjunior Keerthanam (9-12)
Prize Winners
Special Mention Shrena Perinpanathan, Sahana Ramkumar, Khushi Shah
3rd Place Sruthi Venkataraman
2nd Place Akshara Balaji
1st Place Shapthi Satheeshwaran
Subjunior Keerthanam (13-14)
Prize Winners
Special Mention Divya Anjali Rajan, Jenia Patel
3rd Place Sharanya Swaminathan
2nd Place Deshna Sagar, Sahana Rajesh
1st Place Neha Asuri
Subjunior Varnam
Prize Winners
3rd Place Pooja Vallampati, Divya Narayan
2nd Place Divya Anjali Rajan
1st Place Neha Asuri
Junior Keerthanam
Prize Winners
Special Mention Jothika Gorur, Megha Suresh, Neha Venkatesh, Vishwapriya Baskar, Sanjana SenthilKumar, Priyanka Mosur
3rd Place Smitha Anshu Rajan
2nd Place Aparna Naguraj Thiagarajan
1st Place Sweta Balaji, Akhilesh Vadari
Junior Varnam
Prize Winners
Special Mention Maya Rao, Sanjana H. Iyer, Soorya Janakiraman, V. Madhurya
3rd Place Krupa Sekhar, Priyanka Mosur
2nd Place Vishwapriya Baskar
1st Place Jothika Gorur
Senior Keerthanam
Prize Winners
2nd Place Vamika Sagar
Senior Varnam
Prize Winners
3rd Place Anusika Mahendran
2nd Place Vamika Sagar
Choreography
Prize Winners
3rd Place Shravnitha S.
2nd Place Rukshikaa Elankumaran
1st Place Abhishek Ravi
Performance
Prize Winners
Special Mention Akhilesh Vadari
3rd Place Shravnitha S.
2nd Place Sita Vakkalanka
1st Place Adithi Arunkumar